Các lệnh cơ bản hay dùng trong kali linux

0
650
 1. clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh
 2. ls tenthumuc: Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
 3. cat tentaptin: Hiển thị nội dung của một tập tin lên cửa sổ dòng lệnh
 4. rm tentaptin: Xóa một tập tin
 5. cp taptinnguon taptindich: Sao chép một tập tin
 6. passwd: Đổi mật khẩu
 7. motd: Thông điệp của ngày
 8. finger tentruycap: Chương trình tìm kiếm thông tin người dùng
 9. startx: Khởi động X Window System server
 10. less tentaptin hoặcr more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng lệnh một trang mỗi lần
 11. info: Hiển thị thông tin và tài liệu trên shell, các tiện ích và chương trình.
 12. lpr tentaptin: Gửi tập tin tới máy tin
 13. grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuỗi trong tập tin
 14. head tentaptin: Hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
 15. tail tentaptin: Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
 16. mv tentaptincu tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
 17. file tentaptin: Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
 18. echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh
 19. date: Hiển thị ngày và giờ hiện tại
 20. cal: Hiển thị lịch
 21. gzip tentaptin: Nén một tập tin
 22. gunzip tentaptin: Giải nén một tập tin
 23. which lenh: Hiển thị đường dẫn tới lệnh
 24. whereis lenh: Hiển thị đường tới nơi chứa lệnh
 25. who: Hiển thị các người dùng đã đang nhập
 26. finger tentruycap@maychu: Thu thập thông tin chi tiết về người dùng hiện đang dùng hệ thống
 27. w: Hiễn thị người dùng đã đăng nhập với các tiến trình sử dụng
 28. mesg y/n: Đặt tùy chọn để các người dùng khác viết thông điệp cho bạn
 29. write nguoidung: Gửi tin nhắn cho người dùng khác
 30. talk nguoidung: Cho phép 2 người chat với nhau
 31. chmod quyen tentaptin: Thay đổi quyền truy cập tập tin
 32. mkdir tenthumuc: Tạo một thư mục
 33. rmdir tenthumuc: Xóa một thư mục rỗng
 34. ln existingfile new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
 35. df: Hiển thị tất cả các mount của hệ thộng
 36. top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy
 37. tty: Hiển thị tên của cửa sổ dòng lệnh mà trên đó lệnh được dùng
 38. kill PID hoặc số %job: Ngừng một tiến trình bằng số PID (Process Identification Number) hoặc số công việc
 39. jobs: Hiển thị một danh sách các công việc hiện tại
 40. netstat: Hiển thị các kết nối mạng

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here